BRG Kremszeile, Rechte Kremszeile 54

Rechte Kremszeile 54
3500 Krems